Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиянын сыйлыктары жөнүндө ЖОБО
I. Жалпы жоболор
1. Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиянын (мындан ары – Улуттук комиссия) сыйлыктары жөнүндө ушул жобо Улуттук комиссиянын сыйлыктарынын түрүн, алардын укуктук статусун, ошондой эле сыйлыктарга көрсөтүүнүн жана сыйлоонун тартибин аныктайт.
Улуттук комиссиянын сыйлыктары Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиянын (мындан ары – Улуттук комиссия) мамлекеттик жана муниципалдык органдардын кызматчыларын, менчигинин түрүнө карабастан ар кандай мекеме, уюм, ишканалардын кызматкерлерин, Кыргыз Республикасынын жарандарын жана чет элдик жарандарды сыйлоонун жана Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тилинин өнүгүүсүнө кошкон олуттуу жеке салымын таануунун белгиси болуп эсептелет.
2. Зарыл учурларда мамлекеттик тилдин өнүгүшүнө активдүү жана жигердүү колдоо көрсөткөндүгү үчүн мекеме жана уюмдар дагы сыйланышы мүмкүн.
3. Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиянын сыйлыктары болуп Улуттук комиссиянын төрагасынын Алкышы, Ардак грамотасы, Улуттук комиссиянын «Кыргыз тили» төш белгиси саналат.
II. Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиянын төрагасынын Алкышы
4. Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын төрагасынын Алкышы (мындан ары – Алкыш) мамлекеттик тилдин өнүгүшүнө кошкон салымдары үчүн жарандардын сиңирген эмгегин баалоонун белгиси болуп эсептелинет.
5. Алкыш жарыялоо жөнүндө сунуштар Улуттук комиссиянын төрагасы тарабынан жеке каралат.
6. Алкыш менен мамлекеттик тилдин ролунун жогорулашына үлгү көрсөткөн Кыргыз Республикасынын жарандары жана чет элдик жарандар сыйланышат.
III. Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиянын Ардак грамотасы
7. Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиянын Ардак грамотасы (мындан ары – Ардак грамота) менен:
 мамлекеттик тилди өнүктүрүү жана өркүндөтүү боюнча ийгиликтерди жараткандыктары үчүн;
 мамлекеттик тилдин жайылтылышына кошкон салымдары үчүн;
 мамлекеттик тилди колдонуу менен инновациялык технологияларды ишке киргизгендиктери үчүн жарандар сыйланышат.
8. Ардак грамота менен сыйлоо жөнүндө сунуштар Улуттук комиссиянын Сыйлыктар боюнча комиссиясы (мындан ары – Комиссия) тарабынан каралат.
IV. Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиянын «Кыргыз тили» төш белгиси
9. Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын «Кыргыз тили» төш белгиси (мындан ары – Төш белги) менен:
 мамлекеттик тилди өнүктүрүүгө көп жылдык эмгегин жумшаган жана кыргыз элинин улуттук дөөлөттөрүн калыптандырууда жана өнүктүрүүдө зор салым кошкондуктары үчүн; 
 мамлекеттик тилди өнүктүрүү иш-чаралары боюнча демилгелерди ишке ашыргандыгы үчүн жарандар сыйланышат.
10. “Кыргыз тили” төш белгиси менен сыйлангандарга 3 000 (үч миң) сом акчалай сыйлык (бир жолку) сунуш кылган мекеме тарабынан тапшырылат.
11.Төш белгиге белгиленген үлгүдөгү күбөлүк берилет. Төш белги көкүрөктүн сол тарабына тагылат жана сыйланган адамдын мамлекеттик сыйлыктары болсо, ал сыйлыктардын белгилеринен кийин жайгашат.
12. Төш белги менен сыйлоо жөнүндө сунуштар Комиссия тарабынан каралат.
V. Сыйлоого сунуштоо тартиби
13. Ардак грамота, Төш белги менен сыйлоо жөнүндө сунуш Улуттук комиссияга келип түшкөн сунуштамалардын негизинде Комиссиянын жыйынында каралып, Улуттук комиссиянын төрагасынын кароосуна киргизилет.
14. Жарандарды сыйлоо боюнча сунуштамаларга милдеттүү түрдө сыйлоо барагы, паспорттун көчүрмөсү, өмүр баян, таржымал, чогулуштун протоколунун көчүрмөсү тиркелиши керек. 
Сунуштамалар, сөзсүз түрдө, мамлекеттик жана муниципалдык органдардан, ишканалардан, мекемелерден, коомдук уюмдардан, бирикмелерден, фонддордон ж. б. юридикалык жактардан болууга тийиш.
Сыйлоо жөнүндөгү сунуштар мекемелердин, ишканалардын, уюмдардын жамааттарынын же жергиликтүү өзүн-өзү башкаруу органдарынын чогулушунда каралат. Жергиликтүү өзүн-өзү башкаруу органдарынын, мекемелердин, ишканалардын, уюмдардын жетекчилери райондордун, шаарлардын, областтардын өзүн-өзү башкаруу органдары менен макулдашкандан кийин алардын райондук, областтык, республикалык органдары аркылуу алардын жетекилеринин кол тамгасы менен киргизет.
15. Мамлекеттик тилдин өнүгүшүнө активдүү жана жигердүү колдоо көрсөткөн мекемелерге жана уюмдарга сыйлык ыйгаруу Улуттук комиссия тарабынан жүргүзүлгөн мониторингдин негизинде Комиссиянын жыйынында каралат жана сунуш Улуттук комиссиянын төрагасынын кароосуна киргизилет.
16. Комиссия Улуттук комиссиянын аппаратынын жооптуу кызматкерлеринин ичинен дайындалат. 
Комиссия Улуттук комиссиянын аппаратынын беш мүчөсүнөн турган курамда бекитилет.
Улуттук комиссиянын төрагасы Комиссиянын мүчөлөрүн алмаштырууга укуктуу.
17. Комиссия өзүнүн ишмердүүлүгүндө Кыргыз Республикасынын Конституциясын, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын жана ушул жобону жетекчиликке алат.
18. Комиссия төмөнкү функцияларды жүзөгө ашырат:
 сунуштарды карайт, баалоо жүргүзөт жана Улуттук комиссиянын төрагасына сунуш киргизет;
 сыйлоо мүмкүнчүлүгү жөнүндө корутунду берет.
19. Комиссия кошумча материалдарды жана документтерди суратып алууга жана таанышууга укуктуу.
20. Жыйынды Комиссиянын төрагасы, ал жок мезгилде Комиссиянын төрагасынын орун басары алып барат.
21. Комиссиянын жыйыны зарылчылыгына жараша өткөрүлөт.
22. Комиссиянын жыйыны, анын үчтөн эки мүчөсү катышса, укуктуу деп эсептелет.
23. Комиссиянын чечими анын курамынын жалпы санынын көпчүлүк добушу менен кабыл алынышы керек. Зарыл болгон учурларда Комиссиянын чечими сурамжылоо тартибинде кабыл алынышы мүмкүн, мындай учурда Комиссиянын мүчөлөрүнөн 7 күндүк мөөнөттө жазуу жүзүндө ырастоо талап кылынат.
24. Комиссиянын чечими протокол менен таризделет, ага Комиссиянын төрагасынын, ал жок учурда Комиссиянын төрагасынын орун басарынын жана катчысынын колдору коюлат.
25. Сыйлоо материалдары Комиссиянын жыйынына чейин 1 ай мурда сунушталууга тийиш. Комиссиянын жыйыны Эл аралык эне тил күнүнө жана Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тил күнүнө карата 10 күн мурун өткөрүлөт.
26. Комиссиянын жыйынына материалдарды Комиссиянын катчысы даярдайт.
VI. Сыйлоого көрсөтүүгө сунушталгандарга карата талаптар 
27. Алкыш, Ардак грамота жана Төш белги менен Кыргыз Республикасынын жарандары, чет элдик жарандар сыйланышат, ал эми мекемелер жана уюмдар Ардак грамота менен сыйланууга көрсөтүлөт.
28. Төш белги менен сыйлануу үчүн мурда (3 жыл) Ардак грамотага ээ болуу шарт. Өзгөчө учурларда эң жигердүү салым кошкондуктары үчүн Комиссиянын чыгырган корутундусунун негизинде айрым жарандар түздөн-түз Төш белги менен сыйлана алат.
29. Ардак грамота жана Төш белги менен сыйлоо жыл сайын эки жолу – Эл аралык эне тил күнүндө жана Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тилинин күнүндө жүргүзүлөт. Комиссиянын корутундусунун негизинде башка салтанаттуу даталарда да сыйлыктар тапшырылышы мүмкүн.
Улуттук комиссиянын төрагасынын Алкышын жарыялоого чек коюлбайт. 
VII. Сыйлоо тартиби
31. Алкыш, Ардак грамота жана Төш белги Улуттук комиссиянын төрагасынын буйругу менен жарыяланат.
32. Сыйлыктар Улуттук комиссиянын төрагасы же анын орун басары тарабынан, ошондой эле жетекчиликтин тапшырмасы менен аппараттын жооптуу кызматкерлери тарабынан салтанаттуу кырдаалда тапшырылат.
VIII. Корутунду жоболор
33. Улуттук комиссиянын сыйлыктары менен сыйлангандар боюнча маалымат каттоого алынууга тийиш. Анда сыйланган кызматкердин фамилиясы, аты, атасынын аты, иштеген жери, ээлеген кызматы, сыйлоонун негизи жана датасы көрсөтүлөт.
34. Улуттук комиссиянын сыйлыктары менен сыйлоо жөнүндө маалымат Улуттук комиссиянын расмий сайтына жарыяланат.
35. Алкыштын жана Ардак грамотанын бланктарынын (1-2-тиркеме), Төш белгинин анын күбөлүгүнүн (3-4-тиркеме) үлгүлөрүнүн сүрөттөлүштөрү Улуттук комиссиянын төрагасынын буйругу менен бекитилет.
36. Ушул жобого өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү Улуттук комиссиянын төрагасы же практикалык иштин жыйынтыгы боюнча Комиссия тарабынан демилгеленет.
Жобого өзгөртүүлөр жана толуктоолор Улуттук комиссиянын төрагасынын буйругу менен киргизилет.
Архив